مشـاوره و پشـتیبانی

09231074233

پربازدیدها

ماشین کاری الکتروشیمیایی

ماشین کاری الکتروشیمیایی یکی از فرآیند های ماشین کاری جدید است که به دلیل برتری های این روش نسبت به روش های دیگر در صنایع مختلف

ماشینکاری التراسونیک

ماشینکاری التراسونیک یا ماشین کاری با ارتعاش التراسونیک، یک فرآیند ماشین کاری مکانیکی است، که برای ماشین کاری قطعات سخت و شکننده استفاده می شود. در